PEN EDUCATION SOCIETY,
PEN, PIN-402107, Dist. Raigad,
Maharashtra State, India

Estd. 1910      Phone 91 2143 252032

CENTENARY YEAR 2010       CONTACT US         CENTENARY YEAR 2010       CONTACT US        CENTENARY YEAR 2010       CONTACT US

Home

PRESENT BODY OF MANAGEMENT AS ON 15 AUG 2007

1 ADVOCATE MADHAV NARAYAN ALIAS BAPUSAHEB NENE PRESIDENT
2 SHRI. GHANASHYAM VINAYAK DEO CHAIRMAN
3 SHRI. SANJY BABURAO KADU VICE-CHAIRMAN,
TREASURER
4 SHRI. VISHVANATH JANARDAN SATHE HONORARY SECRETARY
5 SHRI. SUDHIR RAMCHANDRA JOSHI MEMBER
6 SHRI VASANT JAGANNATH ATHAVALE MEMBER
7 SHRI. MANOJ TARACHAND JAIN MEMBER